Kur es varu uzzināt zemesgrāmatu nodaļas tālruņa numuru?

Kādi dokumenti man jāiesniedz īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatu nodaļā?

Cik liela būs valsts nodeva?

Cik liela ir kancelejas nodeva par īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā?

Kādi ir valsts un kancelejas nodevu rekvizīti?


Kā saņemt izziņu par sev piederošiem vai nepiederošiem īpašumiem?
Izziņu iespējams pasūtīt zemesgramata.lv vietnē sadaļā "Mani dati" izvēloties "Pieprasīt izziņu par man piederošiem īpašumiem". Maksa par zemesgramata.lv vietnē pieprasītu izziņu ir 4,95 eiro.
Izziņu var pasūtīt arī jebkurā rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Maksa par zemesgrāmatu nodaļā sagatavotu izziņu ir 6,20 eiro.

Tāpat izziņu iespējams pasūtīt Tiesu administrācijā, Antonijas ielā 6, Rīgā, aizpildot iesniegumu uz vietas vai  elektroniski parakstītu iesniegumu var sūtīt uz info@zemesgramata.lv. Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts vai adrese un nolūks kam izziņa nepieciešama.
Sagatavoto izziņu, par kuru saņemts iesniegums uz info@zemesgramata.lv bez elektroniskā paraksta iespējams saņemt tikai Tiesu administrācijā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.
Uz vietas iespējams norēķināties tikai ar maksājumu karti vai arī maksājumu veikt iepriekš.
Elektroniski sagatavota izziņa maksā 5,00 eiro, bet papīra formātā sagatavota izziņa 7,00 eiro.

Izziņu sagatavo piecu darba dienu laikā.

Maksājuma rekvizīti:
MAKSĀJUMA SAŅĒMĒJS: Valsts kase NC, Tiesu un zemesgrāmatu departaments
ADRESE: Antonijas iela 6, Rīga
Reģ. Nr.: 9000 167 2316
Saņēmējs: Valsts kase
Konts: LV85TREL 2190458018000
BIC kods: TRELLV22


Kā ieskatīties nekustamā īpašuma nodalījumā?
Nekustamo īpašumu varat sameklēt sadaļā "Meklēt īpašumu".
Pēc īpašuma atrašanas tiksiet aizvests uz nākamo logu, kur varēsiet veikt apmaksu.
 
Vai zemesgrāmatu nodaļā personas apliecināšanai var uzrādīt vadītāja apliecību, Rīdzinieka karti vai tamlīdzīgi?
Fiziskas personas identitāti pārbauda pēc Personu apliecinošu dokumentu likumā noteiktajiem dokumentiem - pases un personas apliecības (eID karte).
 
Kas ir izsekošanas kods un kā to lietot?
Izsekošanas kodu piešķir, iesniedzot nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļā. Tas nodrošina iespēju vietnē zemesgramata.lv sekot nostiprinājuma lūguma virzībai. Meklēt, izmantojot šo kodu, iespējams šeit


Kur atrodas Rīgas pilsētas un Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas?

Ar ko nodarbojas zemesgrāmatas?

Kur es varu atrast nostiprinājuma lūgumu formas?

Kādi ir ieteikumi nostiprinājuma lūgumu formu aizpildīšanai?

Kādos gadījumos nostiprinājuma lūgumu var apliecināt zemesgrāmatu nodaļā?


Vai valsts un kancelejas nodevas ir iespējams samaksāt zemesgrāmatu nodaļā? 
Nodevas iespējams samaksāt zemesgrāmatu nodaļā ar maksājumu kartes palīdzību. Veicot maksājumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Nodevu samaksa skaidrā naudā nav iespējama.

Kā saņemt valsts un/vai kancelejas nodevas atmaksu?
Gadījumos, kad nostiprinājuma lūguma iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā samaksātā valsts vai kancelejas nodeva nav izmantota vai veikta tās pārmaksa, izmantojiet vienotā iesnieguma formu, lai saņemtu nodevas atmaksu. Iesnieguma forma pieejama šeit.

Cik ilgā laikā izskata nostiprinājuma lūgumu?
Nostiprinājuma lūgumi izskatāmi ne vēlāk kā 10 dienu laikā. Sarežģītās lietās zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks šo termiņu var pagarināt līdz mēnesim.

Kā iespējams pārsūdzēt zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu?
Pārsūdzēt var zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu, ja ar to nostiprinājuma lūgums visumā vai pa daļai atstāts bez ievērības vai nav izpildīts tā, kā bija lūgts. Pārējās personas nostiprinājumu var apstrīdēt vienīgi prasības kārtībā.
Sūdzības par zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumiem un viņa rīcību jāiesniedz Tiesu palātai divu nedēļu laikā no dienas, kad ieinteresētā persona saņēmusi lēmumu vai no tās dienas, kad notikusi pārsūdzamā rīcība. 
Sīkāk - Zemesgrāmatu likums, 5. nodaļa.


Kā es varu uzzināt īpašuma kadastrālo vērtību?
Informāciju par īpašuma kadastrālo vērtību uztur Valsts zemes dienests. Jebkura Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kadastra objekta – zemes vienības, zemes vienības daļas, būves vai telpu grupas (dzīvokļa) vai nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību var uzzināt,  izmantojot Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portālu www.kadastrs.lv
vai tā mobilo risinājumu.