• Ja nostiprinājuma lūgumam nostiprinājuma veikšanai nepievieno lūguma formā piedāvāto dokumentu (to pievienot nav nepieciešams), tad veidlapas daļā „Pievienotie dokumenti” rindu ar konkrētā dokumenta nosaukumu dzēš.

 • Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 16.panta 1.punkta „a” apakšpunktu zemesgrāmatu nodalījuma otrajā daļā norādāms īpašnieks un, ja fiziskā persona ir laulībā, tad, ievērojot laulāto mantiskās attiecības, piemetina, ka nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķa manta vai ka tas ietilpst laulāto mantas kopībā, vai arī, ka laulātajiem ir visas mantas šķirtība.
  • Zemesgrāmatas nodalījumā ieraksta piemetinājumu, ja:
   • nostiprinājuma lūgumā veic atzīmi par ģimenes stāvokli un laulāto mantisko attiecību regulējumu, pievienojot lūgumam šo ziņu apliecinošus dokumentus un
   • papildnosacījumos izsaka vēlmi izdarīt piemetinājumu.
    • Ja nostiprinājuma lūgumā izdarīta tikai atzīme par ģimenes stāvokli (ir vai nav laulībā), tad piemetinājumu neveic.

 • Norādot kontaktinformāciju, rakstāma e-pasta adrese, uz kuru personai nosūtāms elektroniskais paziņojums par lēmuma pieņemšanu (ja persona tādu vēlās saņemt). Norādāma tikai viena e-pasta adrese un par šo pakalpojumu kancelejas nodevu neiekasē. Ja e-pasta adrese nav norādīta, tad persona elektronisko paziņojumu par nostiprinājumu saņemt nevar.
 • Aizpildot nostiprinājuma lūguma formas „Kopīpašuma reālai sadalei vai nekustamā īpašuma atdalīšanai” veidlapas daļu par jaunizveidoto nekustamo īpašumu (5. punkts), rindā, kurā norādīts nodalījuma numurs, raksta vārdu „nav”. Ja nostiprinājuma lūguma veidlapas atsevišķas daļas nav nepieciešams aizpildīt (5.,6.,7. un 8. punkts), tad tās dzēš. Ja nepieciešams, nostiprinājuma lūguma veidlapas atsevišķas daļas atkārtoti iekļauj nostiprinājuma lūguma veidlapā.
 • Veicot kancelejas un valsts nodevu samaksu zemesgrāmatu lietās, kvītīs norāda nekustamā īpašuma adresi/nosaukumu, par ko nodeva maksājama.