Kancelejas nodevas

 • Par jauna zemesgrāmatu nodalījuma atklāšanu – 28,46 eiro
 • Par jaunas tiesības nostiprināšanu – 14,23 eiro
 • Par nostiprinājuma pārgrozījumu un atzīmes ierakstīšanu – 7,11 eiro
 • Par hipotēkas nostiprināšanu - 14,23 eiro
 • Par zemesgrāmatu apliecības izsniegšanu – 7,11 eiro
 • Par zemesgrāmatu tiesneša lēmuma datorizdruku – 4,27 eiro
 • No kancelejas nodevas atbrīvotas fiziskas personas, kurām zemes reformas gaitā atjaunotas zemes īpašuma tiesības

Valsts nodevas 

 • Par atsavinājuma (pirkuma, maiņas) līgumiem – 2% no nekustamā īpašuma vērtības.
 • Ja līgums noslēgts ar bērniem, laulātajiem, vecākiem, brāļiem, māsām, mazbērniem, mazmazbērniem vai vecvecākiem – 0,5% no nekustamā īpašuma vērtības
 • Par dāvinājuma līgumiem – 3% no nekustamā īpašuma vērtības
 • Ja līgums noslēgts ar bērniem, laulātajiem, vecākiem, brāļiem, māsām, mazbērniem, mazmazbērniem vai vecvecākiem – 0,5% no nekustamā īpašuma vērtības
 • Lai aprēķinātu valsts nodevu, par nekustamā īpašuma vērtību uzskatāms augstākais no šādiem novērtējumiem: 1) līgumā norādītā atsavināšanas summa; 2) nekustamā īpašuma kadastrālais novērtējums un mežaudzes vērtība. Nekustamā īpašuma kadastrālais novērtējums ir spēkā neierobežotu laiku, ja tā kadastrālā vērtība nav mainījusies, ko apliecina Nekustamā īpašuma kadastra reģistra izsniegta uzziņa
 • Beztermiņa vai mūžīgu maksājumu vērtību (piem., uztura vērtību pie uztura līgumiem), kā arī tādu maksājumu vērtību, kuru ilgums ir atkarīgs no nejauša gadījuma, nosaka, gada maksājumu summu reizinot ar 10
 • Par hipotēkas reģistrāciju – 0,1% no aizdevuma summas

Tiesu maksas pakalpojumi

 • Par nostiprinājuma lūguma apliecināšanu - 8,58 eiro
 • Par rakstveida uzziņām, apliecinātiem izrakstiem, norakstiem – 6,20 eiro par dokumentu
 • Par neapliecinātas datorizdrukas izsniegšanu vai nosūtīšanu elektroniski – 2,52 eiro
 • Par dokumentu kopiju izgatavošanu

  Pakalpojuma veids

  Mērvienība

  Cena (Euro)

  Dokumenta atvasinājuma izgatavošana (kopēšana, skenēšana, elektroniskā dokumenta izdrukāšana)

  1 lappuse

  0.14

  Dokumenta cauršūšana

  1 dokuments

  0.43

  Dokumenta atvasinājuma pareizības apliecināšana

  1 dokuments

  2.85

  Pasta pakalpojumi

  saskaņā ar pasta pakalpojumu tarifiem

No valsts nodevas atbrīvotas

 • Personas, kuras zemes privatizācijas gaitā slēdz līgumus un veic citus darījumus, kas saistīti ar bijušo zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes iegūšanu īpašumā par samaksu;
 • Personas, kuras veic darījumus, kas saistīti ar mantas nošķiršanu pa kapitāla daļām, ar kapitāla daļu izmaksāšanu naudā, kā arī ar kapitāla daļu īpašnieku maiņu (pirkšana, pārdošana, dāvināšana vai cita veida atsavināšanas darbības) lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizācijas gaitā;
 • Fiziskās un juridiskās personas, kurām pāriet atpakaļ īpašuma tiesības sakarā ar noslēgto atcēlējlīgumu;
 • Fiziskās un juridiskās personas, kuras ir privatizējušas valsts un pašvaldību daudzdzīvokļu mājās esošos dzīvokļus, neapdzīvojamās telpas, mākslinieku darbnīcas, viendzīvokļa un daudzdzīvokļu mājas un nostiprina zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šiem objektiem.

Valsts nodevas mantojuma lietās (par apliecībām, kas izdotas sākot ar 2003. gada 1. janvāri)

 • Valsts nodeva nav jāmaksā par apliecību par laulātā mantas daļu.
 • Valsts nodeva jāmaksā tikai tad, ja īpašuma vērtība pārsniedz 10 minimālās mēnešalgas. Ja vienā apliecībā norādīti vairāki nekustamie īpašumi, valsts nodevu ņem atsevišķi par katru nekustamo īpašumu, kura vērtība pārsniedz 10 minimālās mēnešalgas.
 • Lietās par apstiprināšanu mantojuma tiesībās:
  • Laulātajam un kopā ar mantojuma atstājēju dzīvojušajiem 1., 2. un 3. šķiras
  • Mantiniekiem – 0,25% no mantojamā īpašuma vērtības;
  • Pārējiem 1. un 2. šķiras mantiniekiem – 0,5%;
  • Pārējiem 3. šķiras mantiniekiem – 1,5%;
  • 4. šķiras mantiniekiem – 5%.
 • Lietās par pēdējas gribas rīkojuma akta (testamenta) un mantojuma līguma stāšanos spēkā:
  • Laulātajam un 1., 2. un 3.šķiras mantiniekiem – 0,125% no mantojamā īpašuma vērtības;
  • Sabiedriskā labuma organizācijas, ja tās ir testamentārie vai līgumiskie mantinieki - 1,5%;
  • 4. šķiras mantiniekiem – 4%;
  • Pārējiem mantiniekiem – 7,5%.

Ievērībai!

 • 1. šķirā manto – bērni, mazbērni, mazmazbērni...
 • 2. šķirā manto – vecāki, vecvecāki, īstie brāļi un māsas un pirms mantojuma atstājēja mirušo māsu un brāļu bērni;
 • 3. šķirā manto – pusbrāļi, pusmāsas un pirms mantojuma atstājēja mirušo pusmāsu un pusbrāļu bērni;
 • 4. šķirā manto – pārējie sānu radinieki (brālēni, māsīcas...)