• Nostiprinājuma lūgums. 
 • Pašvaldības lēmums par zemes vienības sadalīšanu.
 • Kopīpašnieku noslēgtais līgums vai vienošanās par īpašuma reālu sadali.
 • Zemes robežu plāni – gan atdalītajam nekustamam īpašumam, gan paliekošajam.
 • Ēkas inventarizācijas lieta, ja atdalītā nekustamā īpašuma sastāvā ir ēka (būve) (oriģināls tiek atdots iesniedzējam).
 • Trešās personas piekrišana, ja tai par labu reģistrēts aizliegums zemesgrāmatā;
 • Kvīts par kancelejas nodevas samaksu (28,46 eiro) – par jauna nodalījuma atklāšanu; 7,11 eiro) – par grozījumu izdarīšanu esošajā nodalījumā; 7,11 eiro) – par apliecību uz atdalīto īpašumu; 7,11 eiro) – par apliecību uz paliekošo īpašumu).
 • Pilnvara vai tās notariāli apliecināts noraksts, ja persona parakstījusi dokumentus uz pilnvaras pamata.

Ievērībai!

 • Ja lūgumu nav parakstījuši visi kopīpašnieki, nepieciešama pārējo piekrišana, kas var būt izteikta arī līgumā; ja piekrišanu dod privātpersona, tās parakstam jābūt notāra apliecinātam, pie kam jābūt pārbaudītai rīcības spējai).
 • Juridiskajām personām — arī notariāli apliecināti to tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu noraksti (izraksti). Nostiprinājuma lūgumam nepievieno Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, izņemot Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistru, reģistrēto juridisko personu tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu norakstus (izrakstus).
 • Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka šajā materiālā sniegtajām ziņām ir tikai informatīvs raksturs. Nav iespējams paredzēt visus iespējamos  gadījumus un to juridiskās nianses, tāpēc varētu būt nepieciešami papildus dokumenti.
 • Dokumentu var neiesniegt, ja tas jau atrodas zemesgrāmatu nodaļā. Šādā gadījumā nostiprinājuma lūgumā jānorāda  nekustamā īpašuma adrese un nodalījuma numurs, kur atrodas minētais dokuments.