• Nostiprinājuma lūgums. 
 • Līgums par atdalīta nekustamā īpašuma atsavināšanu (pārdošanu, dāvinājumu utml.).
 • Pašvaldības lēmums par zemes vienības sadalīšanu.
 • Zemes robežu plāni – gan atdalītajam nekustamam īpašumam, gan paliekošajam.
 • Ēku inventarizācijas lieta, ja uz atdalītā nekustamā īpašuma atrodas ēka (būve) (oriģināls tiek atdots iesniedzējam).
 • Trešās personas piekrišana, ja tai par labu reģistrēts aizliegums zemesgrāmatā.
 • Laulātā piekrišana vai pierādījumi, ka īpašums ir atsevišķa manta vai starp laulātajiem pastāv visas mantas šķirtība.
 • Pašvaldības izziņa par to, ka par nekustamo īpašumu ir samaksāts īpašuma nodoklis.
 • Pašvaldības piekrišana, ja zemi īpašumā iegūst persona, kura saskaņā ar likumiem “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un “ Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” zemi īpašumā var iegūt ar ierobežojumiem (piem., nepilsonis, ārvalstnieks), vai arī pierādījumi, ka persona zemi īpašumā var iegūt bez ierobežojumiem (piemēram, juridiskas personas sagatavota izziņa par tās dalībnieku sastāvu ar norādi par dalībnieku pilsonību).
 • Kvīts par kancelejas nodevas samaksu 28,46 eiro) – par jauna nodalījuma atklāšanu; 7,11 eiro) – par grozījumu izdarīšanu esošajā nodalījumā; 7,11 eiro) – par apliecību uz atdalīto īpašumu; 7,11 eiro – par apliecību uz paliekošo īpašumu).
 • Kvīts par valsts nodevas samaksu (Ministru kabineta noteikumi Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā").
 • Pilnvara vai tās notariāli apliecināts noraksts, ja persona parakstījusi dokumentus uz pilnvaras pamata.

Ievērībai! 

 • Ja lūgums parakstīts vienpersoniski, nepieciešama otras puses piekrišana, kas var būt izteikta arī līgumā; ja piekrišanu dod privātpersona, tās parakstam jābūt notāra apliecinātam, pie kam jābūt pārbaudītai rīcības spējai.
 • Juridiskajām personām — arī notariāli apliecināti to tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu noraksti (izraksti). Nostiprinājuma lūgumam nepievieno Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, izņemot Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistru, reģistrēto juridisko personu tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu norakstus (izrakstus).
 • Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka šajā materiālā sniegtajām ziņām ir tikai informatīvs raksturs. Nav iespējams paredzēt visus iespējamos  gadījumus un to juridiskās nianses, tāpēc varētu būt nepieciešami papildus dokumenti.
 • Dokumentu var neiesniegt, ja tas jau atrodas zemesgrāmatu nodaļā. Šādā gadījumā nostiprinājuma lūgumā jānorāda  nekustamā īpašuma adrese un lietas nodalījuma numurs, kur atrodas minētais dokuments.