• Nostiprinājuma lūgums.
  • Pašvaldības lēmums par zemes vienības sadalīšanu.
  • Zemes robežu plāni – gan atdalītajam nekustamam īpašumam, gan paliekošajam.
  • Ēkas inventarizācijas lieta, ja uz atdalītā nekustamā īpašuma atrodas ēka (būve) (oriģināls tiek atdots iesniedzējam).
  • Trešās personas piekrišana, ja tai par labu reģistrēti aizliegumi zemesgrāmatā;
  • Kvīts par kancelejas nodevas samaksu (28,46 eiro) – par jauna nodalījuma atklāšanu; 7,11 eiro) – par grozījumu izdarīšanu esošajā nodalījumā; 7,11 eiro) – par apliecību uz atdalīto īpašumu; 7,11 eiro) – par apliecību uz paliekošo īpašumu).
  • Pilnvara vai tās notariāli apliecināts noraksts, ja persona parakstījusi dokument uz pilnvaras pamata.

Ievērībai! 

  • Juridiskajām personām — arī notariāli apliecināti to tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu noraksti (izraksti). Nostiprinājuma lūgumam nepievieno Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, izņemot Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistru, reģistrēto juridisko personu tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu norakstus (izrakstus).
  • Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka šajā materiālā sniegtajām ziņām ir tikai informatīvs raksturs. Nav iespējams paredzēt visus iespējamos  gadījumus un to juridiskās nianses, tāpēc varētu būt nepieciešami papildus dokumenti.
  • Dokumentu var neiesniegt, ja tas jau atrodas zemesgrāmatu nodaļā. Šādā gadījumā nostiprinājuma lūgumā jānorāda  nekustamā īpašuma adrese un nodalījuma numurs, kur atrodas minētais dokuments.