• Nostiprinājuma lūgums. 
 • Pirkuma līgums vai dāvinājuma līgums.
 • Pārdevēja vai dāvinātāja laulātā piekrišana vai pierādījumi, ka īpašums ir atsevišķa manta vai pastāv visas mantas šķirtība.
 • Pie pirkuma līgumiem - atteikums no pirmpirkuma tiesībām (vai pašvaldības izdotais apliecinājums par pirkuma līguma saņemšanu), ja pirmpirkuma tiesība ir pašvaldībai vai attiecīgajām valsts institūcijām (piemēram, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas pārvaldes institūcija), vai arī ja pirmpirkuma tiesība nostiprināta zemesgrāmatā.
 • Trešās personas piekrišana, ja tai par labu reģistrēti aizliegumi zemesgrāmatā.
 • Pašvaldības piekrišana, ja zemi īpašumā iegūst persona, kura saskaņā ar likumiem “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” zemi īpašumā var iegūt ar ierobežojumiem, vai arī pierādījumi, ka persona zemi īpašumā var iegūt bez ierobežojumiem (piemēram, juridiskas personas sagatavota izziņa par tās dalībnieku sastāvu ar norādi par dalībnieku pilsonību).
 • Kancelejas nodevas kvīts (par jaunas tiesības nostiprinājumu – 14,23 eiro, par apliecību – 7,11 eiro.
 • Kvīts par valsts nodevas samaksu (Ministru kabineta noteikumi Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā").
 • Pilnvara vai tās notariāli apliecināts noraksts, ja persona parakstījusi dokumentus uz pilnvaras pamata.

Ievērībai!

 • Ja lūgumu parakstījis tikai pircējs vai apdāvinātais, nepieciešama pārdevēja vai dāvinātāja piekrišana, kas var būt izteikta arī līgumā; ja piekrišanu dod privātpersona, tās parakstam jābūt notāra apliecinātam, pie kam jābūt pārbaudītai rīcības spējai).
 • Juridiskajām personām — arī notariāli apliecināti to tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu noraksti (izraksti). Nostiprinājuma lūgumam nepievieno Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, izņemot Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistru, reģistrēto juridisko personu tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu norakstus (izrakstus).
 • Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka šajā materiālā sniegtajām ziņām ir tikai informatīvs raksturs. Nav iespējams paredzēt visus iespējamos  gadījumus un to juridiskās nianses, tāpēc varētu būt nepieciešami papildus dokumenti.
 • Dokumentu var neiesniegt, ja tas jau atrodas zemesgrāmatu nodaļā. Šādā gadījumā nostiprinājuma lūgumā jānorāda  nekustamā īpašuma adrese un lietas nodalījuma numurs, kur atrodas minētais dokuments.