• Nostiprinājuma lūgums.
 • Viens no šiem dokumentiem:

     a)  pirkuma līgums;
     b)  vienošanās par dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības;
     c)  vienošanās par dzīvokļa nošķiršanu par kapitāla daļām;
     d)  pagaidu reģistrācijas apliecība par īpašuma tiesību uz kooperatīvo dzīvokli. 

 • Dokuments par zemes iegūšanu īpašumā (ja zeme iegūta ar atsevišķu dokumentu).
 • Dzīvokļa vai neapdzīvojamās telpas tehniskās inventarizācijas lieta (oriģināls tiek atdots iesniedzējam).
 • Kancelejas nodevas kvīts (par jaunas tiesības nostiprinājumu – 14,23 eiro, para pliecību –  7,11 eiro.
 • Kvīts par valsts nodevas samaksu (Ministru kabineta noteikumi Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"); mantošanas gadījumā – saskaņā ar Civilprocesa likuma Pārejas noteikumu 16. punktu).
 • Pilnvara vai tās notariāli apliecināts noraksts, ja persona parakstījusi dokumentu uz pilnvaras pamata.

Ievērībai!

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošos privatizētos dzīvokļus var ierakstīt tikai tad, ja zemesgrāmatā ir ierakstīta dzīvojamā māja un dokumentiem pievienota Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas vai Valsts zemes dienesta izziņa par mājas sadalīšanu dzīvokļu īpašumos. Dzīvokļa īpašumam tiek atvērts zemesgrāmatas apakšnodalījums.
 • Ja fiziskā persona dzīvokli (neapdzīvojamo telpu) ieguvusi pēc 1993.gada 4.aprīļa darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā, papildus jāiesniedz pierādījumus par to, ka atsavinātājs vai mantojuma atstājējs bijis īpašnieks. Ja arī minētais atsavinātājs dzīvokli (neapdzīvojamo telpu) ieguvis pēc 1993.gada 4.aprīļa, iesniedzami pierādījumi par iepriekšējā atsavinātāja vai mantojuma atstājēja īpašuma tiesībām un darījuma likumību, līdz ir pierādītas atsavinātāja vai mantojuma atstājēja īpašuma tiesības (ja nostiprinājuma lūdzējs nevar iesniegt šos dokumentus, tad par nostiprinājuma pamatu var būt tiesas spriedums, ar kuru atzītas viņa īpašuma tiesības).
 • Juridiskajām personām — arī notariāli apliecināti to tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu noraksti (izraksti). Nostiprinājuma lūgumam nepievieno Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, izņemot Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistru, reģistrēto juridisko personu tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu norakstus (izrakstus).
 • Ja persona dzīvokli (neapdzīvojamo telpu) ieguvusi darījuma rezultātā pēc 2001.gada 1.janvāra, ieguvēja īpašuma tiesība var tikt nostiprināta tikai pēc tam, kad zemesgrāmatā ierakstīts dzīvokļa īpašums un nostiprināta atsavinātāja īpašuma tiesība.
 • Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka šajā materiālā sniegtajām ziņām ir tikai informatīvs raksturs. Nav iespējams paredzēt visus iespējamos  gadījumus un to juridiskās nianses, tāpēc varētu būt nepieciešami papildus dokumenti.
 • Dokumentu var neiesniegt, ja tas jau atrodas zemesgrāmatu nodaļā. Šādā gadījumā nostiprinājuma lūgumā jānorāda  nekustamā īpašuma adrese un lietas nodalījuma numurs, kur atrodas minētais dokuments.