• Nostiprinājuma lūgums.
 • Viens no šiem dokumentiem:

    a) zemes robežu plāns (ja ēkas atrodas uz zemes, kura nav ierakstīta
        zemesgrāmatā) un lēmums par plāna apstiprināšanu;
    b) Valsts zemes dienesta izziņa par ēku (būvju) saistību ar zemi (ja ēkas atrodas uz
        zemes, kura ir ierakstīta zemesgrāmatā).

 • Ēkas (būves) inventarizācijas lieta (oriģināls tiek atdots iesniedzējam).
 • Ja ēkas uzceltas uz nomātas zemes – zemes nomas līgums.
 • Ja ēkas uzceltas uz valsts vai pašvaldības zemes - lēmums par zemes piešķiršanu lietošanā zemes reformas laikā.
 • Viens no šiem dokumentiem:

     a) valsts arhīva izziņa par ēku piederību 1940.gada 21.jūlijā;
     b) dokuments par īpašuma tiesību atjaunošanu uz prettiesiski atsavinātām ēkām;
     c) akts par ēku pieņemšanu ekspluatācijā;
     d) rakstveida darījuma akts par ēku iegūšanu;
     e) apliecība par tiesībām uz mantojumu;
     f)  tiesas spriedums vai lēmums;
     g) akts par ēku iegūšanu izsolē tiesas ceļā (līdz 1995.gada 29.martam);
     h) izraksts no saimniecības uzskaites kartītes vai saimniecības grāmatas, ko izsniedzis valsts arhīvs vai pašvaldība;
      i) līgums par ēku iegūšanu privatizācijas rezultātā;
      j) būvvaldes (būvinspekcijas) izziņa, ja ēkas ir jaunbūves;
      k) cits dokuments, kas apliecina ēku (būvju) tiesisku iegūšanu.

 • Kvīts par kancelejas nodevas samaksu 28,46 eiro – par jauna nodalījuma atklāšanu, 7,11 eiro – par apliecības izsniegšanu).
 • Kvīts par valsts nodevas samaksu, ja ēkas iegūtas darījuma rezultātā pēc 1993.gada 4.aprīļa (par pirkuma līgumu – 2% no nekustamā īpašuma vērtības, bet ne vairāk kā 42686,15 eiro; par dāvinājuma līgumu – 3%, bet ne vairāk kā  71143,59 eiro; par maiņas līgumu – 2% no augstāk novērtētā maināmā īpašuma vērtības; ja īpašums atsavināts vai dāvināts bērniem, laulātajiem, vecākiem, mazbērniem, mazmazbērniem vai vecvecākiem – 0,5%, bet ne vairāk kā 1422,87 eiro; mantošanas gadījumā – saskaņā ar Civilprocesa likuma Pārejas noteikumu 16.punktu).
 • Pilnvara vai tās notariāli apliecināts noraksts, ja persona parakstījusi dokumentus uz pilnvaras pamata.
 • Juridiskajām personām — notariāli apliecināti to tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu noraksti (izraksti), ja šīs juridiskās personas nav reģistrētas komercreģistrā.

Ievērībai!

 • Juridiskajām personām — arī notariāli apliecināti to tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu noraksti (izraksti). Nostiprinājuma lūgumam nepievieno Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, izņemot Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistru, reģistrēto juridisko personu tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu norakstus (izrakstus). 
 • Ja fiziskā persona ēkas (būves) ieguvusi pēc 1993.gada 4.aprīļa darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā, papildus jāiesniedz pierādījumus par to, ka atsavinātājs vai mantojuma atstājējs bijis šo ēku īpašnieks. Ja arī minētais atsavinātājs ēkas ieguvis pēc 1993.gada 4.aprīļa, iesniedzami pierādījumi par iepriekšējā atsavinātāja vai mantojuma atstājēja īpašuma tiesībām un darījuma likumību, līdz ir pierādītas atsavinātāja vai mantojuma atstājēja īpašuma tiesības (ja nostiprinājuma lūdzējs nevar iesniegt šos dokumentus, tad par nostiprinājuma pamatu var būt tiesas spriedums, ar kuru atzītas viņa īpašuma tiesības).
 • Ja fiziskā persona ēkas (būves) ieguvusi pirms 1993.gada 5.aprīļa un tai nav saglabājies īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, ēkas (būves) ierakstāmas, pamatojoties uz pašvaldības vai Valsts zemes dienesta izziņu, kurā norādīts, uz kāda tiesiska pamata šī persona ēkas ieguvusi.
 • Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka šajā materiālā sniegtajām ziņām ir tikai informatīvs raksturs. Nav iespējams paredzēt visus iespējamos  gadījumus un to juridiskās nianses, tāpēc varētu būt nepieciešami papildus dokumenti.
 • Dokumentu var neiesniegt, ja tas jau atrodas zemesgrāmatu nodaļā. Šādā gadījumā nostiprinājuma lūgumā jānorāda  nekustamā īpašuma adrese un  nodalījuma numurs, kur atrodas minētais dokuments.