• Nostiprinājuma lūgums.
 • Dokumenti zemes ierakstīšanai (skatīt “Zemes ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamie dokumenti”).
 • Ēkas (būves) inventarizācijas lieta (oriģināls tiek atdots iesniedzējam);
 • Viens no šiem dokumentiem:
  • valsts arhīva izziņa par ēku piederību 1940.gada 21.jūlijā;
  • dokuments par īpašuma tiesību atjaunošanu uz prettiesiski atsavinātām ēkām;
  • akts par ēku pieņemšanu ekspluatācijā;
  • rakstveida darījuma akts par ēku iegūšanu;
  • apliecība par tiesībām uz mantojumu;
  • tiesas spriedums vai lēmums;
  • akts par ēku iegūšanu izsolē tiesas ceļā (līdz 1995.gada 29.martam);
  • izraksts no saimniecības uzskaites kartītes vai saimniecības grāmatas, ko izsniedzis valsts arhīvs vai pašvaldība;
  • līgums par ēku iegūšanu privatizācijas rezultātā;
  • būvvaldes (būvinspekcijas) izziņa, ja ēkas ir jaunbūves vai nav pabeigta to celtniecība;
  • cits dokuments, kas apliecina ēku (būvju) tiesisku iegūšanu.
 • Kvīts par kancelejas nodevas samaksu (28,46 eiro – par jauna nodalījuma atklāšanu,
 • 7,11 eiro – par apliecības izsniegšanu).
 • Kvīts par valsts nodevas samaksu (Ministru kabineta noteikumi Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"); mantošanas gadījumā – saskaņā ar Civilprocesa likuma Pārejas noteikumu 16.punktu).
 • Pilnvara vai tās notariāli apliecināts noraksts, ja persona parakstījusi dokumentus uz pilnvaras pamata 

Ievērībai!

 • Juridiskajām personām — arī notariāli apliecināti to tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu noraksti (izraksti). Nostiprinājuma lūgumam nepievieno Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, izņemot Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistru, reģistrēto juridisko personu tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu norakstus (izrakstus).
 • Ēkas (būves), kas pieder zemes īpašniekam, ierakstāmas zemesgrāmatā vienlaicīgi ar zemi.
 • Ja fiziskā persona ēkas (būves) ieguvusi pēc 1993.gada 4.aprīļa darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā, papildus jāiesniedz pierādījumus par to, ka atsavinātājs vai mantojuma atstājējs bijis šo ēku īpašnieks. Ja arī minētais atsavinātājs ēkas ieguvis pēc 1993.gada 4.aprīļa, iesniedzami pierādījumi par iepriekšējā atsavinātāja vai mantojuma atstājēja īpašuma tiesībām un darījuma likumību, līdz ir pierādītas atsavinātāja vai mantojuma atstājēja īpašuma tiesības (ja nostiprinājuma lūdzējs nevar iesniegt šos dokumentus, tad par nostiprinājuma pamatu var būt tiesas spriedums, ar kuru atzītas viņa īpašuma tiesības).
 • Par dokumentiem, kas nepieciešami, ja īpašums iegūts darījuma ceļā, tuvāk skatīt “Pirkuma vai dāvinājuma līguma reģistrācijai nepieciešamie dokumenti”, “Maiņas līguma reģistrācijai nepieciešamie dokumenti” vai “Uztura līguma reģistrācijai nepieciešamie dokumenti”.
 • Ja fiziskā persona ēkas (būves) ieguvusi pirms 1993.gada 5.aprīļa un tai nav saglabājies īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, ēkas (būves) ierakstāmas, pamatojoties uz pašvaldības vai Valsts zemes dienesta izziņu, kurā norādīts, uz kāda tiesiska pamata šī persona ēkas ieguvusi.
 • Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka šajā materiālā sniegtajām ziņām ir tikai informatīvs raksturs. Nav iespējams paredzēt visus iespējamos  gadījumus un to juridiskās nianses, tāpēc varētu būt nepieciešami papildus dokumenti.
 • Dokumentu var neiesniegt, ja tas jau atrodas zemesgrāmatu nodaļā. Šādā gadījumā nostiprinājuma lūgumā jānorāda  nekustamā īpašuma adrese un lietas nodalījuma numurs, kur atrodas minētais dokuments.