Atgūtās zemes ierakstīšanai nepieciešamie dokumenti

 • Nostiprinājuma lūgums.
 • Lēmums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu.
 • Zemes robežu plāns.
 • Kvīts par kancelejas nodevas samaksu 28,46 eiro – par jauna nodalījuma atklāšanu, 7,11 eiro – par apliecības izsniegšanu); no kancelejas nodevas atbrīvotas fiziskās personas — bijušie īpašnieki, kuriem zeme piederēja 1940.gada 21.jūlijā, to laulātie un pirmās šķiras likumiskie mantinieki, politiski represētie un I grupas invalīdi (minētie fakti jāpierāda).
 • Pilnvara vai tās notariāli apliecināts noraksts, ja nostiprinājuma lūgumu parakstījusi pilnvarota persona.

Privatizētās zemes ierakstīšanai nepieciešamie dokumenti

 • Nostiprinājuma lūgums.
 • Lēmums par zemes nodošanu īpašumā par samaksu.
 • Līgums ar Latvijas Hipotēku un zemes banku par zemes izpirkšanu.
 • Zemes robežu plāns.
 • Kvīts par kancelejas nodevas samaksu 28,46 eiro – par jauna nodalījuma atklāšanu, 7,11 eiro – par apliecības izsniegšanu).
 • Pilnvara vai tās notariāli apliecināts noraksts, ja nostiprinājuma lūgumu parakstījusi pilnvarota persona.

Ievērībai!

 • Juridiskajām personām — arī notariāli apliecināti to tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu noraksti (izraksti). Nostiprinājuma lūgumam nepievieno Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, izņemot Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistru, reģistrēto juridisko personu tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu norakstus (izrakstus).
 • Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka šajā materiālā sniegtajām ziņām ir tikai informatīvs raksturs. Nav iespējams paredzēt visus iespējamos  gadījumus un to juridiskās nianses, tāpēc varētu būt nepieciešami papildus dokumenti.
 • Dokumentu var neiesniegt, ja tas jau atrodas zemesgrāmatu nodaļā. Šādā gadījumā nostiprinājuma lūgumā jānorāda nekustamā īpašuma adrese un nodalījuma numurs, kur atrodas minētais dokuments.