• Kas var iesniegt e-lūgumu?

Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 56.1 pantu nostiprinājuma lūgumu, kas parakstīts normatīvajos aktos par elektroniskajiem dokumentiem noteiktajā kārtībā (e-lūgums), iesniedz:

 1. kredītiestāde, kurai par labu nostiprināta ķīlas tiesība zemesgrāmatā, — par hipotēkas un ar to saistīto tiesību aprobežojumu dzēšanu;
 2. zvērināts tiesu izpildītājs — par atzīmes ierakstīšanu, pārgrozīšanu vai dzēšanu;
 3. maksātnespējas procesa administrators — par atzīmes ierakstīšanu, pārgrozīšanu vai dzēšanu;
 4. valsts vai pašvaldības iestāde, ja nostiprinājuma lūgums pamatots ar šo iestāžu izdotu dokumentu, izņemot nostiprinājuma lūgumu par valstij vai pašvaldībai piederošiem un piekrītošiem zemes gabaliem, uz kuriem atrodas publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objekti, un zemes gabaliem, kuri atrodas ostas teritorijā;
 5. zvērināts notārs, ja nostiprinājuma pamatā ir šā zvērināta notāra taisīts notariāls akts.
 • Vai šāda kārtība ir obligāta?

Šāda kārtība no 2015. gada 1. maija ir obligāta.

Zemesgrāmatu likuma pārejas noteikumu 15. punkts noteic, ka iepriekš minētie subjekti e-lūgumu iesniedz, sākot ar 2015. gada 1. maiju. Līdz 2015. gada 30. aprīlim šie subjekti nostiprinājuma lūgumu, kas parakstīts normatīvajos aktos par elektroniskajiem dokumentiem noteiktajā kārtībā, var iesniegt gadījumos, kad spēj šo kārtību nodrošināt.

 • Kādā veidā iespējams iesniegt elektroniski parakstītu nostiprinājuma lūgumu?

Zemesgrāmatu likuma 56. panta 3. daļa nosaka iesniegt elektroniski parakstītu nostiprinājuma lūgumu, izmantojot valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas mājaslapā www.zemesgramata.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu vai datu apmaiņu starp informācijas sistēmām.

 • Kā iesniegt e-lūgumu, izmantojot zemesgramata.lv tiešsaistes formu?

Lai varētu iesniegt e-lūgumu, nepieciešams Jūsu iesniegums Tiesu administrācijai, kurā norādāt personas, kuras varēs iesniegt e-lūgumus. Iespējams pieteikt personas, kuras jau ir reģistrēti lietotāji esošā līguma ietvaros, gan arī jaunus lietotājus. 

Atbilstoši Jūsu iesniegumam, lietotājam pieslēdz e-lūgumu iesniegšanas funkcionalitāti, kas papildina jau esošo funkcionalitāti, kas pieejama reģistrētam lietotājam vai arī izveido jaunu lietotāju ar tiesībām iesniegt e-lūgumus.

Lietotājs, kurš iesniedz e-lūgumus ir bezmaksas lietotājs un to neuzrāda rēķinā par VVDZ izmantošanu.

 • Vai personai, kura paraksta e-lūgumu un iesniedz to, jābūt vienai un tai pašai?

Līdzīgi kā, iesniedzot dokumentus zemesgrāmatu nodaļā, iesniedzējam nav jābūt tai pašai personai, kas paraksta e-lūgumu.

 • Ko ir svarīgi ņemt vērā, iesniedzot e-lūgumu?

Izmantojiet īsus, tipveida datņu nosaukumus, lai atvieglotu dokumentu nosaukšanu un mazinātu iespēju kļūdīties, tos pievienojot;

Apliecināmiem dokumentiem (piemēram, tiesas nolēmums) EDOC datnē pievienojams arī apliecinājuma uzraksts;

Vienā EDOC datnē jāatrodas vienam parakstītajam dokumentam ar pielikumiem, ja tādi ir;

Maksājumu uzdevumu kvītis nav nepieciešams parakstīt elektroniski;

Nostiprinājuma lūgumu iespējams ģenerēt, izmantojot tiešsaistes formā jau norādītos datus, ar pogu "Saglabāt kā PDF dokumentu". Radītā datne nav elektroniski parakstīta - tas jāveic manuāli

 • Kā iegūt vairāk informācijas?

Zvaniet pa tālruni 67063800 vai rakstiet e-pastu info@zemesgramata.lv!