Zemesgrāmatas ir publiskās grāmatas, kas nodibinātas tiesību koroborācijai uz nekustamu īpašumu.

Zemesgrāmatu institūta radīšana un attīstība ir vērsta uz kreditora interešu aizsardzību, lai, nostiprinot zemesgrāmatā ķīlas tiesības, šim ierakstam būtu tāda pati drošība kā ņemot rokas ķīlā kustamu mantu.

Zemesgrāmatu sistēma kalpo par balstu, lai gūtu saistību reālu nodrošinājumu. Katru nekustamu īpašumu kā patstāvīga zemes vienību reģistrē atsevišķā zemesgrāmatu nodalījumā, un līdz ar to tā kļūst par hipotekāra vienību un kā tāda atbild pilnā sastāvā par visām šajā nodalījumā ierakstītajām lietu tiesībām.

Saskaņā ar Zemesgrāmatu likumu visu 7 zemesgrāmatu nodaļu datu bāzes ir apvienotas valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, kas ir uzskatāma par centrālo datu bāzi, no kuras tiek izplatīta informācija par visiem zemesgrāmatā ierakstītajiem īpašumiem valstī.
Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata ir vienīgā datorizētā zemesgrāmata, kas satur juridiski atzītu informāciju. Tajā ilgstoši bez satura grozīšanas tiek glabātas zemesgrāmatas, nostiprinājumu žurnāli un alfabētiskie rādītāji, nodrošinot šo datu attēlošanu datorā un datorizdrukās.


Sistēmas pārzinis: Tiesu administrācija

Augstākā iestāde, kuras padotībā atrodas: Tieslietu ministrija

Kontaktadrese: Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010

Sistēmas turētājs: Tiesu administrācija

Kontaktadrese: Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010


Valsts informācijas sistēmas, no kurām VVDZ saņem datus:

 • Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma
 • Iedzīvotāju reģistrs
 • Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma
 • Valsts adrešu reģistrs
 • Valsts budžeta izpildes informācijas sistēma
 • Pašvaldību informācijas sistēmas

Valsts informācijas sistēmas, uz kurām VVDZ nosūta datus:

 • Tiesu informatīvā sistēma
 • Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma
 • Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs
 • Izpildu lietu reģistrs
 • Pašvaldību informācijas sistēmas

No valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informāciju sniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Maksu par pakalpojumiem piemēro saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017. gada 23. jūnija noteikumiem Nr. 343 "Tiesu administrācijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi".