LV EN RU


StatistikaInformācija pēdējo reizi atjaunota
2015.08.06. 8:44:36

Apmeklētāji kopš 25.06.2009: 22568393
Apmeklētāji šodien: 19254

   
Maksājumu rekvizīti

Uzmanību!

Rekvizīti paredzēti norēķiniem par pakalpojumiem, kas saņemti no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izplatīšanas sistēmas datubāzes.

Veicot apmaksu par izziņu par nekustamiem īpašumiem, maksājuma uzdevumā, lūdzu, norādiet pamatojumu "Izziņa par nekustamiem īpašumiem; Vārds Uzvārds".

Rekvizīti:
Maksājuma saņēmējs: Tiesu administrācija
Adrese: Mūkusalas iela 41b, Rīga
Reģ.nr. LV PVN 90001672316
Saņēmējiestāde: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Konts nr.LV85TREL2190458018000

Maksājumu konti valsts un kancelejas nodevu samaksai par darbībām zemesgrāmatā atrodami šeit.

Nodevu kalkulators Informācija no zemesgrāmatām Kādi dokumenti jāiesniedz Nostiprinājuma lūguma formas
Zemesgrāmatu nodaļu kontaktinformācija 
VVDZ izplatīšanas sistēmas tālrunis: 6722 2072 (Tiesu administrācija), e-pasts info@zemesgramata.lv. Adrese: Ūnijas iela 8 k-9, Rīga, LV-1084. Versija: 1.9.30