LV EN RU


StatistikaInformācija pēdējo reizi atjaunota
2016.06.27. 4:00:01

Apmeklētāji kopš 25.06.2009: 28713408
Apmeklētāji šodien: 13657

   
Nostiprinājuma lūguma formas

Ieteikumi formu aizpildīšanai
Nostiprinājuma lūguma apliecināšana zemesgrāmatu nodaļā

Lejupielādēt nostiprinājuma lūgumu formas
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.898

Rīgā 2006.gada 31.oktobrī (prot. Nr.56 30.§)


Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām


Izdoti saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 121.pantu


1. Noteikumi nosaka nostiprinājuma lūguma formas un nostiprinājuma lūguma veidlapu paraugus.
2. Nostiprinājuma lūdzējs nostiprinājuma lūgumu iesniedz rajonu (pilsētu) tiesu zemesgrāmatu nodaļā, lai ierakstītu zemesgrāmatā nekustamo īpašumu un nostiprinātu, grozītu vai dzēstu ar to saistītās tiesības.
(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.820)


3. Ir šādas nostiprinājuma lūguma formas:
3.1. nostiprinājuma lūgums nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrā­matā (1.pielikums);
3.2. nostiprinājuma lūgums tiesību pārgrozīšanai vai dzēšanai (2.pieli­kums);
3.3. nostiprinājuma lūgums jaunas tiesības nostiprināšanai (3.pielikums);
3.4. nostiprinājuma lūgums hipotēkas nostiprināšanai (4.pielikums);
3.5. nostiprinājuma lūgums nekustamo īpašumu savienošanai (5.pieli­kums);
3.6. nostiprinājuma lūgums kopīpašuma reālai sadalei vai nekustamā īpašuma atdalīšanai (6.pielikums);
3.7. nostiprinājuma lūgums īres vai nomas tiesības nostiprināšanai (7. pielikums);
3.8. nostiprinājuma lūgums atzīmes ierakstīšanai (8. pielikums)
.


(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.820)
4. Ja nostiprināmajai tiesībai neatbilst neviena no šo noteikumu 3.punktā minētajām nostiprinājuma lūguma formām, izvēlas nostiprināmās tiesības saturam atbilstošāko nostiprinājuma lūguma formu un aizpilda attiecīgo nostiprinājuma lūguma veidlapu.
5. Nostiprinājuma lūguma veidlapu aizpilda rakstiski, vēlams datorrakstā. Ja nepieciešams, nostiprinājuma lūguma veidlapas atsevišķas daļas atkārtoti iekļauj nostiprinājuma lūguma veidlapā.
(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.820)
6. Ja vairāki nostiprinājuma lūdzēji lūdz nostiprināt vienu un to pašu tiesību, pamatojoties uz vienu dokumentu, visus nostiprinājuma lūdzējus norāda vienā nostiprinājuma lūgumā.
7. Ja no viena nekustamā īpašuma atdalāmi vairāki nekustamie īpašumi, katra atdalāmā nekustamā īpašuma nostiprinājuma lūgumā norāda arī pārējos atdalāmos nekustamos īpašumus.
8. Ja viens nostiprinājuma lūdzējs lūdz nostiprināt vairākas tiesības, pamatojoties uz vairākiem savstarpēji nesaistītiem dokumentiem, kas apliecina nostiprināmās tiesības, par katru nostiprināmo tiesību aizpilda attiecīgu nostiprinājuma lūguma veidlapu.
9. Nostiprinājuma lūgumā minētās ziņas pamato, nostiprinājuma lūgumam pievienojot attiecīgus dokumentus.
10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 25.maija noteikumus Nr.192 "Noteikumi par nostiprinājuma lūguma formām" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 174./176.nr.).


Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

 


Ielādēt formas Paraugi ielādei datorā MS un Open Document formātos  (formas.zip)

 

Nodevu kalkulators Informācija no zemesgrāmatām Kādi dokumenti jāiesniedz Nostiprinājuma lūguma formas
Zemesgrāmatu nodaļu kontaktinformācija 
VVDZ izplatīšanas sistēmas tālrunis: 6722 2072 (Tiesu administrācija), e-pasts info@zemesgramata.lv. Adrese: Ūnijas iela 8 k-9, Rīga, LV-1084. Versija: 2.1.8