LV EN RU


StatistikaInformācija pēdējo reizi atjaunota
2016.06.20. 10:29:31

Apmeklētāji kopš 25.06.2009: 28615235
Apmeklētāji šodien: 11816

   
Nostiprinājuma lūguma apliecināšana zemesgrāmatu nodaļā
Nekustamā īpašuma īpašnieku un personu, kuru labā vai pret kurām taisāms nostiprinājums, tai skaitā Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēto personu pārstāvju parakstiem nav nepieciešams notāra vai bāriņtiesas apliecinājums, ja minētās personas nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai iesniedz personiski un lūgums pamatots:
 
a)      uz tiesas nolēmumu(arī šķīrējtiesas nolēmums, ja tā izpildei ir pieņemts rajona (pilsētas) tiesas lēmums par izpildu raksta izsniegšanu šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpildei);
b)      uz notariālu aktu;
c)      uz administratīvo aktu par īpašuma tiesību atjaunošanu (pašvaldības, zemes komisijas, VZD lēmumi par īpašuma tiesību atjaunošanu, denacionalizāciju);
d)      uz līgumu par īpašuma tiesību iegūšanu uz nekustamu īpašumu, privatizējot valsts vai pašvaldības īpašumu (dzīvokļu privatizācijas līgumi, valsts un pašvaldības zemes un ēku privatizācija līgumi ( saskaņā ar likumu „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, „Par valsts un pašvaldību īpašuma objekta privatizāciju”, ”Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju).
e)         uz būvvaldes izziņu par ēkas statusu un aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā.
 
Nākot uz zemesgrāmatu nodaļu, nostiprinājuma lūgumam jābūt sastādītam un personai līdzi jāņem pase, jo zemesgrāmatu nodaļas darbinieks veic apliecinājuma funkciju.
  1.  Nostiprinājuma lūguma formas ir pieejamas šajā lapā, tās var saņemt arī zemesgrāmatu nodaļās.
  2. Ja vienu nostiprinājuma lūgumu paraksta un iesniedz vairākas personas, tām  zemesgrāmatu nodaļā jāierodas vienlaicīgi.
  3.  Kancelejas nodeva par personas paraksta apliecinājumu uz nostiprinājuma lūguma ir 10 Ls. Tās samaksu var veikt kopā ar kancelejas nodevu par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Kvīti par kancelejas nodevas samaksu pievieno nostiprinājuma lūgumam.
Nodevu kalkulators Informācija no zemesgrāmatām Kādi dokumenti jāiesniedz Nostiprinājuma lūguma formas
Zemesgrāmatu nodaļu kontaktinformācija 
VVDZ izplatīšanas sistēmas tālrunis: 6722 2072 (Tiesu administrācija), e-pasts info@zemesgramata.lv. Adrese: Ūnijas iela 8 k-9, Rīga, LV-1084. Versija: 2.1.8