LV EN RU


StatistikaInformācija pēdējo reizi atjaunota
2016.05.23. 4:00:07

Apmeklētāji kopš 25.06.2009: 28160458
Apmeklētāji šodien: 2408

   
Hipotēkas reģistrācijai nepieciešamie dokumenti
1.  Nostiprinājuma lūgums.
 
   (No 2006.gada 1.jūlija saskaņā ar grozījumiem Zemesgrāmatu likumā:
-  nostiprinot hipotēku zemesgrāmatā uz tiesiska darījuma pamata, nostiprinājuma
   lūgumam nav jāpievieno kreditora piekrišana;
-  kredītiestādes nostiprinājuma lūgumu par hipotēkas dzēšanu zemesgrāmatā varēs
   nosūtīt elektroniskā formā, ja kredītiestāde būs noslēgusi vienošanos ar valsts
   vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāju par lūguma autorizāciju, iesniegšanas
   un saņemšanas procedūru.
 
2.   Aizdevuma (kredīta) līgums.
3.   Ķīlas (hipotēkas) līgums.
4.   Ķīlas devēja laulātā piekrišana ieķīlāšanai vai pierādījumi, ka īpašums ir atsevišķa
      manta vai starp laulātajiem pastāv visas mantas šķirtība.
5.   Trešās personas piekrišana, ja tai par labu reģistrēts aizliegums zemesgrāmatā.
6.   Kvīts par kancelejas nodevas samaksu 14,23 eiro.
7.   Kvīts par valsts nodevas samaksu (Ministru kabineta noteikumi Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā")
8.   Pilnvara vai tās notariāli apliecināts noraksts, ja persona parakstījusi dokumentus
      uz pilnvaras pamata.
 

Hipotēkas dzēšanai nepieciešamie dokumenti

1.   Nostiprinājuma lūgums.
2.   Pilnvara vai tās notariāli apliecināts noraksts, ja persona parakstījusi dokumentus
      uz pilnvaras pamata.
3.   Hipotēkas dzēšana ir bez maksas.
 
! juridiskajām personām — arī notariāli apliecināti to tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu noraksti (izraksti). Nostiprinājuma lūgumam nepievieno Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, izņemot Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistru, reģistrēto juridisko personu tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu norakstus (izrakstus).
 
! Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka šajā materiālā sniegtajām ziņām ir tikai informatīvs raksturs. Nav iespējams paredzēt visus iespējamos  gadījumus un to juridiskās nianses, tāpēc varētu būt nepieciešami papildus dokumenti.
 
 
! Dokumentu var neiesniegt, ja tas jau atrodas zemesgrāmatu nodaļā. Šādā gadījumā nostiprinājuma lūgumā jānorāda  nekustamā īpašuma adrese un nodalījuma numurs, kur atrodas minētais dokuments.
Nodevu kalkulators Informācija no zemesgrāmatām Kādi dokumenti jāiesniedz Nostiprinājuma lūguma formas
Zemesgrāmatu nodaļu kontaktinformācija 
VVDZ izplatīšanas sistēmas tālrunis: 6722 2072 (Tiesu administrācija), e-pasts info@zemesgramata.lv. Adrese: Ūnijas iela 8 k-9, Rīga, LV-1084. Versija: 2.1.8