LV EN RU


StatistikaInformācija pēdējo reizi atjaunota
2016.06.20. 10:29:31

Apmeklētāji kopš 25.06.2009: 28692878
Apmeklētāji šodien: 10684

   
Uztura līguma reģistrācijai nepieciešamie dokumenti

 

1.  Nostiprinājuma lūgums.
2.  Uztura līgums.
3.  Pašvaldības izziņa par pienākumu vērtību.
4.  Laulātā piekrišana vai pierādījumi, ka īpašums ir atsevišķa manta vai starp
     laulātajiem pastāv visas mantas šķirtība.
5.  Pašvaldības izziņa par to, ka par nekustamo īpašumu ir samaksāts īpašuma
     nodoklis.
6.  Trešās personas piekrišana, ja tai par labu reģistrēti aizliegumi zemesgrāmatā.
7.  Pašvaldības piekrišana, ja zemi īpašumā iegūst persona, kura saskaņā ar likumiem
     “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un “Par zemes reformu Latvijas Republikas
     pilsētās” zemi īpašumā var iegūt ar ierobežojumiem, vai arī pierādījumi, ka 
     persona zemi īpašumā var iegūt bez ierobežojumiem (piemēram, juridiskas
     personas izziņa par tās dalībnieku sastāvu ar norādi par dalībnieku pilsonību).
8.  Kancelejas nodevas kvīts (par jaunas tiesības nostiprinājumu – 14,23 eiro), par
     apliecību – 7,11 eiro).
9.  Kvīts par valsts nodevas samaksu – nodeva aprēķina no summas, kura ir lielāka - nekustamā īpašuma kadastrālais novērtējums vai arī summa, kas iegūta gada maksājumu summu reizinot ar 10. No šīs summas maksājami 2%, bet ja līgums slēgts ar bērniem, 
     laulātajiem, vecākiem, mazbērniem, mazmazbērniem vai vecvecākiem – 0,5%.
10. Pilnvara vai tās notariāli apliecināts noraksts, ja persona parakstījusi dokumentus uz pilnvaras pamata.
 
! juridiskajām personām — arī notariāli apliecināti to tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu noraksti (izraksti). Nostiprinājuma lūgumam nepievieno Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, izņemot Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistru, reģistrēto juridisko personu tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu norakstus (izrakstus).
 
! Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka šajā materiālā sniegtajām ziņām ir tikai informatīvs raksturs. Nav iespējams paredzēt visus iespējamos  gadījumus un to juridiskās nianses, tāpēc varētu būt nepieciešami papildus dokumenti.
 
!  Dokumentu var neiesniegt, ja tas jau atrodas zemesgrāmatu nodaļā. Šādā gadījumā nostiprinājuma lūgumā jānorāda  nekustamā īpašuma adrese un nodalījuma numurs, kur atrodas minētais dokuments.
Nodevu kalkulators Informācija no zemesgrāmatām Kādi dokumenti jāiesniedz Nostiprinājuma lūguma formas
Zemesgrāmatu nodaļu kontaktinformācija 
VVDZ izplatīšanas sistēmas tālrunis: 6722 2072 (Tiesu administrācija), e-pasts info@zemesgramata.lv. Adrese: Ūnijas iela 8 k-9, Rīga, LV-1084. Versija: 2.1.8